Privacy & Disclaimer

Disclaimer

Inhoud

De door CaravanShopper verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen betreffende prijzen, leverbaarheid, mogelijke afwijking in kleuren, afmetingen, gewichten en overige gegevens zijn voorbehouden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CaravanShopper kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
CaravanShopper en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. CaravanShopper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door CaravanShopper worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van CaravanShopper.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van CaravanShopper omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy

 

CaravanShopper is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Dit omdat wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en zakelijke relaties. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en volgen te allen tijde de in Nederland geldende privacy wet- en regelgeving.

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring met u te delen.

Waar in deze Privacyverklaring het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. 

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen alleen die gegevens die u zelf met ons deelt. Daarbij gaat het om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens indien u aankopen doet bij ons.

Doeleinden van de verwerking en verwerkingsgrondslag

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen+
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen ons bedrijf en aanbiedingen die voor u mogelijk interessant kunnen zijn. U ontvangt een standaard nieuwsbrief, maar u kunt er voor kiezen om ook andere specifiekere aanbiedingen te ontvangen.

De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet nakomen. Indien u dan toch een aankoop wil doen dan kan dat dit anoniem in onze fysieke winkel.

Voor specifieke situaties die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw toestemming nodig. Die toestemming zal altijd uitdrukkelijk gevraagd worden. Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming, heeft het intrekken van uw toestemming gevolgen voor onze dienstverlening aan u.

In voorkomende gevallen kan nog sprake zijn van een andere verwerkingsgrondslag, maar ook dan informeren wij u uiteraard. 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens met derden delen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals pakketbezorgers. Daarnaast hebben derde partijen die betrokken zijn bij onze IT systemen, alsmede het betalingsverkeer regelen, mogelijk inzage in uw gegevens.

Een opsomming waarom derden mogelijk uw gegevens te zien krijgen is hieronder te vinden:

 • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties
 • Het ondersteunen bij onze klantenservice
 • Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes
 • Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews
 • Het ondersteunen van ons logistieke proces voor het leveren van artikelen
 • Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus
 • Het leveren van artikelen op basis van webbestellingen via vervoerders. Daarvoor maken wij ook gebruik van postcode zoeken en voor het printen van de verzendlabels
 • Het verwerken van onze financiële administratie
 • Het ondersteunen van de beveiliging van de winkel

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken. 

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende de periode dat tussen u en ons een contractuele relatie bestaat. Na afloop van de contractuele relatie zullen uw gegevens nog één jaar bewaard worden, waarna zij worden vernietigd, dit met uitzondering van die gegevens waarvoor een langere wettelijke bewaartermijn geldt. Bij dat laatste gaat het vooral om gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale plichten, dan is sprake van een bewaartermijn van in beginsel zeven jaar.

Daarnaast zullen uw gegevens ook verwijderd worden indien wij drie jaar of langer geen contact hebben gehad met elkaar, ook al bestaat er nog een contractuele verhouding. Ook hier geldt een langere bewaartermijn indien een wettelijke plicht dat voorschrijft. 

 Uw rechten

U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.

 • U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
 • U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet. U stelt ons van de ingediende klacht op de hoogte; 

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze  klantenservice, via info@caravan-shopper.nl.  Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u specifieke verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt.